Regulamin

Regulamin Platformy Internetowej 

I.INFORMACJE OGÓLNE 

1.      Internetowa platforma dystrybucyjna, funkcjonująca pod adresem

http://zamowienia.netto.net.pl/ (dalej w treści jako Platforma) oferuje sprzedaż hurtową towarów za pośrednictwem sieci Internet dla kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą.

2.      Platforma, prowadzona jest przez Ceramika NETTO Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Narodowych Sił Zbrojnych 23; 15-690 Białystok,

NIP: 542-322-73-40, zwanym dalej także Sprzedawcą.

3.      Klientami Platformy mogą być wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą.

4.      Złożenie zamówienia drogą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.

5.      Każdy korzystający z Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania oraz do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu. Ponadto każdy Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych podmiotów oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes właściciela Platformy lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez korzystającego działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

6.      Poniżej wymienione pojęcia będą miały w ramach przedmiotowego      

regulaminu następujące znaczenia:

·         TOWAR- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży, którego wygląd, cechy i właściwości podane są w opisie produktu;

·         KLIENT- Kontrahent prowadzący działalność gospodarczą dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Platformy;

·         CENA – cena Towaru oznaczona w jego opisie. Wszystkie ceny Towaru oferowanego poprzez Platformę podawane są w złotych polskich i w wartościach netto. Za wiążącą uznaje się cenę podaną przy produkcie znajdującym się w koszyku w chwili złożenia zamówienia. Do cen Towaru doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z owiązującymi przepisami prawa oraz, w razie konieczności inne opłaty, wymagane prawem, o czym Klient zostanie poinformowany w momencie złożenia zamówienia poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji przy produkcie w koszyku.

II. ZAMÓWIENIA

1.      Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie http://zamowienia.netto.net.pl/

2.      Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towaru za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać Zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Platformy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3.      Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez zgłoszenie firmy do zarejestrowania w naszej bazie kontrahentów.

4.      Niezwłocznie po każdej zmianie danych, Klient ma obowiązek dokonać ich aktualizacji, pod rygorem stosowania niezmienionych danych w bieżących zamówieniach. Po zmianie danych przez Klienta jego opiekun handlowy dokonuje ich weryfikacji i akceptacji w ciągu 24 godzin.

5.      Za pomocą Indywidualnego Konta Klienta (o którym mowa w pkt 1-3 powyżej), Klient ma możliwość:

- przeglądać produkty;

- sprawdzać status oraz historię zamówień;

- przeglądać wystawione dokumenty dotyczące sprzedaży;

- przeglądać status oraz historię płatności;

- zgłaszać reklamacje.

6.      Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

7.      Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

a)      umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów i określenie jego ilości;

b)     dokonanie wyboru miejsca dostawy;

c)      dokonanie wyboru magazynu realizującego zamówienie,

d)     akceptacja doliczenia wartości bezzwrotnego nośnika towaru

e)      potwierdzenie złożenia zamówienia.

8.      W przypadku wystąpienia indywidualnych ustaleń co do treści złożonego zamówienia dotyczących w szczególności ceny towaru, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, w celu ich wyjaśnienia.

W przypadku braku uzyskania od Klienta wyjaśnień, Sprzedawca może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

9.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji.

10.   Prezentowane przez Sprzedawcę w ramach Platformy Towary oznaczone ceną, nie stanowią oferty, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności prezentacja Produktów w ramach Platformy nie jest jednoznaczna z dostępnością Produktów, w odpowiedniej, do ewentualnych składanych Zamówień ilości w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych lub wartościowych Produktów udostępnianych do złożenia Zamówienia. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę zakupu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę
.

III. METODY PŁATNOŚCI

1.  Każdy Klient ma indywidualnie ustalane metody płatności, są to:

·         Przelew bankowy - Przelew należności na konto Sprzedawcy- przedpłata;

              zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu środków na konto bankowe    

              Sprzedawcy.

·         Przelew bankowy z odroczonym terminem płatności - o ile taki termin został wcześniej Klientowi nadany;

2.  Za dzień zapłaty należności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie realizowane przelewy przez Klientów.

IV. TRANSPORT

1.      Istnieją następujące sposoby dostaw:

a)      dostawa realizowana transportem Sprzedawcy na jego koszt (zamówienie spełniło kwotę minimum logistycznego),

b)      dostawa realizowana transportem Sprzedawcy na koszt Klienta (zamówienie nie osiągnęło kwoty minimum logistycznego),

c)      Odbiór osobisty towaru – po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2.      Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

3.      Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane .

4.      Zamówienia realizowane są w kolejności ich napływania oraz dostępności Towarów na stanie magazynowym.

5.      Koszty transportu zamieszczone są w zakładce CENNIK USŁUG TRANSPORTOWYCH I NOŚNIKÓW i mogą ulegać zmianom wynikającym z przyczyn zewnętrznych.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1.      Zamówienia złożone przez Klienta za pomocą Platformy zostaną przekazane do bezpośredniej realizacji.

2.      W przypadku zamówień na specjalnych, indywidualnych ustaleniach, zmieniających standardowe warunku zakupu Klienta (cena specjalna, termin płatności inny niż wynikający z umowy handlowej), będą po weryfikacji przesyłane drogą mailową do potwierdzenia.
Klient otrzyma informację dotyczącą:

a)      zakresu w jakim może zostać zrealizowane złożone przez Klienta Zamówienie;

b)      terminu realizacji Zamówienia wraz z Transportem.

c)      całkowitego kosztu zamówienia

3.      Informacja potwierdzająca możliwość zrealizowania Zamówienia wraz z Transportem w całości, stanowi przyjęcie Oferty Klienta przez Sprzedawcę i zawarcie Umowy Sprzedaży.

4.      Informacja wskazująca na brak możliwości zrealizowania całości Zamówienia lub Transportu, zgodnie z Ofertą Klienta, będzie skutkowała wskazaniem przez Sprzedawcę możliwego zakresu realizacji Zamówienia Klienta i realizacji Transportu. Potwierdzenie przez Klienta wskazanych warunków będzie stanowiło przyjęcie Oferty Sprzedawcy przez Klienta i zawarcie Umowy Sprzedaży.

5.      Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

VI. REKLAMACJE

1.      Wszelkie reklamacje należy zgłaszać

na adres e-mail: reklamacje@netto.net.pl 

2.      Reklamacja ilościowa dostawy (błędna ilość dostarczonego towaru, braki) należy zgłosić terminie do 2 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru/dostarczenia towaru.

3.      Reklamacja uszkodzeń jawnych powstałych w czasie transportu przez kuriera tj. uszkodzeń możliwych do stwierdzenia w momencie rozładunku jest możliwa w oparciu o protokół szkody podpisany przez Przewoźnika wyłącznie w dniu dostawy. Odnotowanie uszkodzeń na liście przewozowym nie jest równoznaczne z protokołem szkody. Sporządzenie protokołu szkody z kurierem – DOKUMENT WYMAGANY! Przyjęcie naruszonej przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia chyba, że szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki.

4.      Reklamacja w przypadku mechanicznych uszkodzeń płytek - stłuczki należy zgłosić w ciągu 30 od daty odbioru/dostawy towaru.

DO ROZPOCZĘCIA EWENTUALNEGO PROCESU REKLAMACYJNEGO KONIECZNE

są poniższe dokumenty:

·         Zdjęcia, na których uwidocznione są wady.

·         Dowody pozwalające stwierdzić wady i ustalenie ich przyczyn wadliwości, w tym przypadku szczegółowy opis wykonanych czynności, środków użytych w procesie układania płytek itp.

·         Określenie żądania reklamującego.

 

Złożenie wszystkich dokumentów pozwoli na przeprowadzenie sprawnego procesu

reklamacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Umowa sprzedaży towarów za pośrednictwem Platformy zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.      Wszyscy Klienci udostępniający swoje adresy e-mail dodawani są automatycznie do listy mailingowej Sprzedawcy. Adresy te będą wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych.

3.      Dane udostępniane Sprzedawcy są przez niego wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania wykreślenia ich z listy mailingowej platformy. Przekazane Sprzedawcy dane służą tylko i wyłącznie wewnętrznym celom Sprzedawcy związanym z przeprowadzaniem transakcji kupna-sprzedaży.

4.      W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

5.      Spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W razie nie osiągnięcia porozumienia w tym trybie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6.      Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych w ramach Platformy należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

7.      W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w ramach Platformy, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie, nie jest dopuszczalne wykorzystanie takich danych i materiałów, w tym w szczególności w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

8.      Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikacji treści zamieszczanych przez Klientów w ramach Platformy i nie odpowiada za naruszenia praw osób trzech, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich spowodowanych takim zamieszczeniem.

9.      Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona w ramach Platformy w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian. W przypadku dalszej chęci korzystania z Platformy przez Klienta na zasadach określonych nowym regulaminem klienci obowiązani będą akceptować nowy regulamin przy Logowaniu do Platformy.

10.   Umowy Sprzedaży zawarte w czasie obowiązywania regulaminu sprzed zmian, o których mowa w ustępie powyżej są realizowane na zasadach, określonych przez wcześniej obowiązujący regulamin.

 

© SolEx B2B